Disclaimer

Disclaimer voor www.vanderjagtuitvaart.nl

Tineke van der Jagt Uitvaart verleent u hierbij toegang tot www.vanderjagtuitvaart.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Tineke van der Jagt Uitvaart behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.vanderjagtuitvaart.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Tineke van der Jagt Uitvaart.
Beperkte aansprakelijkheid

Tineke Van der Jagt Uitvaart spant zich in om de inhoud van www.vanderjagtuitvaart.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.vanderjagtuitvaart.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tineke van der Jagt Uitvaart. Voor de gevolgen van fouten op de website wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.vanderjagtuitvaart.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Van der Jagt Uitvaart nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tineke van der Jagt Uitvaart.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tineke van der Jagt Uitvaart, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.